DASHAIN PROGRAM 2014 , DONATION COLLECTION

admin DONATION 0 Comments

 DASHAIN PROGRAM 2014 DONATION TO NAFCA
S.N. DONOR NAME $ AMOUNT
1 KEVIN KNUSTON 125
2 SURYARAUT/JHALAK 8
3 JAYA P. SHAH 200
4 JALAWAR SINGH 200
5 DINESH PAUDEL 200
6 UDDHAV GIRI 200
7 SURENDRA ADHIKARI 200
8 DAMODAR HUMAGAI 50
9 TANKA BHATTRAI 50
10 ROSE SHRESTHA 50
11 BINAYAK SHARMA 100
12 GAJENDRA ADHIKARI 100
13 MAHENDRA BHANDARI 50
14 KUMAR & SHYAMLI SAH 75
15 ISHWARI ADHIKARI 100
16 MUNA ADHIKARI 100
17 WELLS FARGO BANK 1000
TOTAL 2808