DASHAIN PROGRAM 2014 , DONATION COLLECTION

admin DONATION 0 Comments

¬†DASHAIN PROGRAM 2014 DONATION TO NAFCA S.N. DONOR NAME $ AMOUNT 1 KEVIN KNUSTON 125 2 SURYARAUT/JHALAK 8 3 JAYA P. SHAH 200 4 JALAWAR SINGH 200 5 DINESH PAUDEL 200 6 UDDHAV GIRI 200 7 SURENDRA ADHIKARI 200 8 DAMODAR HUMAGAI 50 9 TANKA BHATTRAI 50 10 ROSE SHRESTHA 50 11 BINAYAK SHARMA 100 12 GAJENDRA ADHIKARI 100 13 …